انگلیسی
دوشنبه ١٥ آذر ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی

دکتر قاسم حبیبی بي بالاني                           

مرتبه علمی: دانشيار 

پست الکترونیکی : habibibibalani[at]gmail.com

habibibibalani[at]iaushab.ac.ir

مجلات ایرانی

1-حبيبي بي بالاني، قاسم(1381)، نقش حفاظتي و حمايتي گونه هاي درختي جنگلي و غير جنگلي بر روي شيبها, مجله علوم کشاورزي, شماره 4 ص 94-81.

 

2-Bibalani G. H., B. Majnonian, E. Adeli and H. Sanii, (2005), Slope stabilization with Gleditshia caspica and parrotia percica, International J. of Environmental Science & Tech. Islamic Azad University, Science & Research Branch of Tehran, 2 (4), 381-385

3- حبيبي بي بالاني, قاسم; مجنونيان, باريس. 1384. پايدارسازي دامنه هاي در حال رانش با گونه درخت انجيلي (Parrotia persica). مجله علوم محيطي. دانشگاه شهيد بهشتي. سال دوم, شماره 8 ص 27-21.

 

4- Bibalani G. H., B. Majnonian (2008). Role of forested and crop species on slope stability in North Iran. Journal of Agricultural Science and Technology (JAST), Tarbiat Modarres University, Iran, in Press

5- آقاجانزاده گلشني، ابوالفضل؛ انصاري رناني، حميد رضا؛ ماهري سيس، ناصر؛ دستوري، محمد رضا؛ حبيبي بي بالاني، قاسم. 1387. بررسي اثر تغذيه سرشاخه دو گونه آتريپلکس بر خصوصيات فوليکولي و ريزش الياف در بزهاي کرکي رائيني. فصلنامه تخصصي علوم دامي. شماره 1، جلد 1.

6- حبيبي بي بالاني، قاسم؛ صبح راهدي، شهريار؛ باژرنگ، ضيا؛ ميرهاشمي رودبارکي، سيد مجتبي. (زيرچاپ). اثرات کشش ريشه هاي سطحي درخت ممرز بر روي پايداري خاک. آب و آبخيز.

7- عبدی، احسان؛ باریس مجنونیان، حسن رحیمی، محمود زبیری و قاسم حبیبی بی بالانی، 1389، بررسی ویژگیهای زیست فنی گونه انجیلی به منظور بهره گیری در زیست مهندسی (بررسی موردی بخش پاتم، جنگل خیرود)، نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی)، دانشگاه تهران، دوره 63، شماره یک، ص 62-53

 

8- شادکامی، حمیده، حبیبی بی بالانی، قاسم، 1389. بررسی ویژگیهای عمق ریشه دوانی و بیوماس هوایی- زیرزمینی گونه Euphorbia seguieriana در شمال غرب ایران (منطقه تیل شهرستان شبستر). فصلنامه علمی تخصصی اکوسیستمهای طبیعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، سال اول، شماره دوم، 96-90.

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.