انگلیسی
دوشنبه ١٥ آذر ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی

دکتر قاسم حبیبی بي بالاني                           

مرتبه علمی: دانشيار 

پست الکترونیکی : habibibibalani[at]gmail.com

habibibibalani[at]iaushab.ac.ir

دروس آموزشی

کاردانی:

رشته تکنولوژی دامپروری:

مرتع و مرتعداری

اکولوژی

رشته کاردانی گیاهان دارویی:

کارتوگرافی گیاهی 

اکولوژی

هوا و اقلیم شناسی

 

رشته کاردانی علوم گیاهی:

فیزیک و هواشناسی

 

رشته کارشناسی علوم گیاهی:

اکولوژی

 

کارشناسی:

رشته علوم دامی:

مرتعداری

اکولوژی مرتع و نباتات علوفه ای

هوا و اقلیم شناسی

اکولوژی

رشته جنگلداری:

جنگلداری 1

جنگلداری 2

سیاست جنگل

درخت شناسی 2

 

کارشناسی ارشد:

جنگلداری:

ارزیابی طرح های جنگلداری

برنامه ریزی بهره برداری

مهندسی جنگل:

زیست مهندسی و نگهداری جاده های جنگلی

پارک های جنگلی

برنامه ریزی بهره برداری جنگل

اگروفارستری

جنگلداری (جبرانی)

درخت شناسی (جبرانی)

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.